Tietosuojaseloste 

Päivitetty 15.9.2020 

 

Rekisterinpitäjä 

Tietolatva Oy 

Isokatu 11A 

90100 Oulu 

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava 

040 7042 393 

tietosuoja@tietolatva.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin. Tarjouspyyntöjen, tarjousten, ostojen, myynnin ja tilausten hoitamiseen. Toimitusosoitteiden ja logistiikan hoitamiseen. Asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Asiakkaan toimeksiantojen toteuttamiseen. Markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Työntekijöiden rekrytointiin ja työnantajan lakisääteisten rekistereiden muodostamiseen. Tietojen keräämisen oikeusperuste voi olla rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimus, toimeksianto tai henkilön antama suostumus. Rekisteritietoja ei käsitellä automaattisesti tai tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Tietoja kerätään verkkosivustojen lomakkeiden kautta, sähköpostin tai kirjepostin kautta vastaanotetuista asiakirjoista. Puhelimitse, pikaviestimien tai muun sähköisen kommunikaatiovälineen kautta. Sopimuksien, tarjousten, tarjouspyyntöjen tai asiakastapaamisien kautta. Julkisesti saataville asetetut yhteystietorekisterit. Toimeksiannossa tai muussa tilanteessa, jossa henkilö luovuttaa tietojaan. Tietoja ei kerätä ja koosteta rekisteriksi automaattisesti. Tietojen pohjalta ei myöskään suoriteta profilointia. 

Kerättävät tiedot voivat olla rekisteröidyn tai rekisteröidyn työnantajayrityksen tietoja kuten, Nimi, Yritys, Asema, Puhelinnumero, Sähköposti, Osoite. Tekninen tieto, kuten ip -osoite, alias tai nimimerkki. Asiakassuhteen kannalta olennainen tieto kuten, Toimitusosoite, Ostohistoria, Laskutustiedot, Luottotiedot, Luvat ja suostumukset tai muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Työntekijän rekrytointiin ja työsuhteen ylläpitoon liittyvät henkilötiedot. 

 

Henkilötietojen luovutus 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn tietoja 3.osapuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiskäyttöön lainsäädännön sallimissa rajoissa riippumatta rekisteröidyn suostumuksesta. Tietojen luovuttaminen voidaan myös jättää tiedottamatta rekisteröidylle, mikäli viranomainen painavasta syystä näin vaatii. 

 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Kerättyä tietoa ei pääsääntöisesti luovuteta, eikä käsitellä EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Tietoa voidaan käsitellä tästä poiketen tapauskohtaisesti, jos palvelun toteuttaminen, huoltotoimenpiteet tai asiakkaan toimeksianto sitä vaatii. Tiedon käsittely poikkeavasti voidaan tästä huolimatta estää, jos riittävä tietoturvan taso ei toteudu tietojen käsittelyn kohdemaassa. 

 

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötiedot on tallennettu tietojärjestelmiin, jotka ovat suojattu valtuuttamattomalta pääsyltä. Tiedon suojaamiseen käytetään hallinnollisia, ohjelmallisia sekä fyysisiä suojaustoimenpiteitä. Vain tarkoituksen mukainen pääsy henkilötietoon on sallittu ja muu on estetty. Tietoa käsittelevistä henkilöistä pidetään yllä luetteloa ja tiedon käsittelystä kerätään lokitietoa. Tietoa käsittelevät henkilöt on koulutettu ja ohjeistettu turvalliseen tietojen käsittelyyn. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on kerätyn tiedon kannalta tarpeellista. Rekisterin pitäjä käyttää tiedon säilytysaikaa arvioidessa omaa harkintaansa, mutta osassa henkilötietoja säilytysajan määrittelee viranomainen tai lainsäädäntö. 

 

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää tietojen korjaamista. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröidyn tulee aina pyytää edellä mainittuja kohtia kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen aikataulun puitteissa. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen tai muut rekisteröidyn pyynnöt ovat pääasiassa maksuttomia. Mikäli pyyntö on perusteeton, toistuva tai kohtuuton, voimme kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. 

 

Evästeet 

Sivustollamme käytetään evästeitä, jotka käyttäjä tallentaa laitteelleen vieraillessaan sivustolla. Evästeitä käytetään sivustojen teknisen toiminnan takaamiseksi sekä analytiikkaan ja sisällön räätälöintiin, jotta voimme kehittää asiakaskokemusta sekä liiketoimintaamme. 

Käytämme evästeitä, jotta sivustomme toimivat teknisesti oikein. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan millainen sisältö ja palvelu kiinnostaa kävijöitä. Voimme optimoida sivuston ulkoasua ja sisältöä. Voimme myös analysoida ja kehittää markkinointiamme. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan kävijäitä henkilöinä tai paikantamaan tarkkaa sijaintia. 

Vieraillessasi sivustollamme, hyväksyt sivuston teknisen toiminnan kannalta tärkeät evästeet. Analytiikka– ja muita toissijaisia evästeitä ei ladata automaattisesti, vaan niiden lataamiseen kysytään erikseen lupa evästeasetuksissa. Saavuttaessa sivustolle ensimmäistä kertaa, saat näkyviin evästebannerin, josta kävijä voi valita haluamansa evästeasetukset. Voit muokata evästeasetuksia ensimmäisellä tai myöhemmällä vierailukerralla evästeasetus -sivuston kautta. Voit estää evästeiden käytön, mutta joudut itse poistamaan tallentamasi evästeet omalta päätelaitteeltasi. Sivustoltamme voi olla linkki 3.osapuolen palveluun tai sivustoon, joiden sisällöstä, evästeistä tai henkilötietojen käsittelystä kyseinen taho vastaa, eikä se noudata tätä ohjetta tai selostetta. 

 

Yhteydenotot 

Kaikki henkilötietoja koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa kaksi nimetylle yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisteröity voi tarvittaessa pyytää lisätietoja pyynnön määrittelyä varten. 

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen 

Rekisterinpitäjä voi muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteen sisältöä. Rekisterinpitäjä suosittelee, että rekisteröity tarkastelee tietosuojaselostetta säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdystä muutoksesta.